Poistenie, ktoré má hlavu a labku

Pre ochorenie a úraz

Čo hradíme a čo nie

Poistenie úrazu a ochorenia

ČO HRADÍME

Úplnú diagnostiku, lieky, materiál, ošetrenie a liečbu vrátane operácií a predoperačnej starostlivosti podľa rozhodnutia zmluvného lekára do dohodnutého limitu poistenia.

V akútnom prípade, keď je zviera ohrozené na živote, môže ošetrenie poskytnúť ľubovoľný veterinár (i mimo zmluvnej a partnerskej siete PetExpert).

Hospitalizáciu zvieraťa v dĺžke určenej zmluvným veterinárom.

Opakované ochorenia, ak nie sú v režime chronického ochorenia.

Pri chronickom ochorení hradíme jeho prvý výskyt (úplná diagnostika a preliečenie). Dermatologické ochorenie trvajúce dlhšie ako 90 dní považujeme za chronický stav.

Ak uplynula čakacia lehota (ktorá je 3 dni od začiatku poistenia v prípade úrazu a 30 dní v prípade ochorenia). Čakacia lehota v prípade ortopedických operácií s výnimkou zlomeniny je 6 mesiacov.

ČO NEHRADÍME

Prevenciu, očkovania, kozmetické zákroky, ošetrenia chrupu, diétnu stravu.

Ochorenia a úrazy vzniknuté či známe pred vstupom do poistenia.

Transplantácie a s transplantáciami súvisiacu pred- a pooperačnú starostlivosť.

Kastráciu, ošetrenia súvisiace s rozmnožovaním, brezivosťou a pôrodom, umelé oplodnenia, faľošnú brezivosť (kastráciu ako súčasť liečby hradíme).

Dedičné a degeneratívne ochorenia.

Ošetrenia mimo zmluvnej siete s výnimkou akútnych, život ohrozujúcich prípadov.

Príplatky za ošetrenia mimo štandardného pracovného času (pohotovosť a výjazdy).

FCP – odlomený korunný výbežok lakťovej kosti, OCD – disekujúcu osteochondrózu, luxáciu jabĺčka a bedrového kĺbu, protrúziu disku – vyskočenie platničky, dyspláziu bedrového kĺbu, artritídu, artrózu, LCC - ruptúra krížového väzu, a to v prípade, že poistené zviera malo pred vstupom do poistenia v dôsledku uvedených diagnóz postihnutú párovú končatinu.

Poistenie pre prípad smrti

ČO HRADÍME

Náhradu vo výške obstarávacej hodnoty zvieraťa alebo obvyklú trhovú cenu, a to do výšky dohodnutého limitu.

Ak uplynula čakacia lehota (ktorá je 30 dní od začiatku poistenia).

ČO NEHRADÍME

Úmrtia v dôsledku ochorenia, ak mal pes v čase smrti 6 a viac rokov pri veľkých plemenách, 8 a viac rokov pri stredných plemenách a pri mačkách a 10 a viac rokov pri malých plemenách.

Úmrtia v dôsledku brezivosti, pôrodu alebo transplantácie.

Utratenie z finančných dôvodov alebo v dôsledku poruchy správania zvieraťa.

Usmrtenie zvieraťa pri nutnej obrane, keď napadlo inú osobu alebo zviera.

Poistenie pre prípad straty alebo odcudzenia

ČO HRADÍME

Náhradu vo výške obstarávacej hodnoty zvieraťa alebo obvyklú trhovú cenu, ak sa zviera nevráti do 2 mesiacov, a to do výšky dohodnutého limitu.

Ak uplynula čakacia lehota (ktorá je 60 dní od začiatku poistenia).

ČO NEHRADÍME

Ak sa zviera vráti alebo nájde, máte povinnosť vrátiť nám vyplatené poistné plnenie.

Ak bolo zviera dobrovoľne opustené.

Poistenie nákladov na nájdenie strateného alebo odcudzeného zvieraťa

ČO HRADÍME

Náklady na inzerciu.

Náklady na odmenu nálezcovi.

Náklady spojené s opatrovaním zvieraťa.

Ak uplynula čakacia lehota (ktorá je 60 dní od začiatku poistenia).

ČO NEHRADÍME

Náklady na odmenu členovi rodiny, osobe v spoločnej domácnosti, kolegovi.

Náklady na odmenu osobe, ktorá sa o zviera starala v čase jeho straty alebo odcudzenia, osobe, ktorá ho odcudzila, prípadne vykazuje s takouto osobou spojitosť.

Nevyplatíme náklady osobe, s ktorou nebol spísaný protokol, podľa ktorého ju môžeme identifikovať.

Poistenie nákladov na opatrovanie zvieraťa

ČO HRADÍME

Náklady na opatrovanie v prípade hospitalizácie majiteľa zvieraťa (napr. umiestnenie v zvieracom hoteli), ak hospitalizácia trvala aspoň 3 dni.

Ak uplynula čakacia lehota (ktorá je 30 dní od začiatku poistenia).

ČO NEHRADÍME

Hospitalizácia majiteľa zvieraťa trvala menej ako 3 dni.

Osoba opatrujúca zviera je členom domácnosti.

Príčinou hospitalizácie majiteľa je tehotenstvo, pôrod, ošetrenie nesúvisiace s úrazom alebo ochorením, symptómy ochorenia alebo úrazu sa prejavili pred dohodnutím poistenia, liečba alkoholizmu, závislosti od drog alebo liekov, pokus o samovraždu alebo zranenia či ochorenia, ktoré si majiteľ spôsobil sám.

Máte konkrétnu otázku, ktorú sme tu nezodpovedali? Sme k dispozícii na čete alebo na telefónnom čísle +421 232 17 99 55.