Čo hradíme a čo nie

Poistenie úrazu a ochorenia
 • Úplnú diagnostiku, lieky, materiál, ošetrenie a liečbu vrátane operácií a predoperačnej starostlivosti podľa rozhodnutia zmluvného lekára do dohodnutého limitu poistenia.
 • V akútnom prípade, keď je zviera ohrozené na živote, môže ošetrenie poskytnúť ľubovoľný veterinár (i mimo zmluvnej a partnerskej siete PetExpert).
 • Hospitalizáciu zvieraťa v dĺžke určenej zmluvným veterinárom.
 • Opakované ochorenia, ak nie sú v režime chronického ochorenia.
 • Pri chronickom ochorení hradíme jeho prvý výskyt (úplná diagnostika a preliečenie). Dermatologické ochorenie trvajúce dlhšie ako 90 dní považujeme už za chronický stav.
 • Ak uplynula čakacia doba (ktorá je 3 dni od začiatku poistenia v prípade úrazu a 30 dní v prípade ochorenia). Čakacia doba v prípade ortopedických operácií s výnimkou zlomeniny je 180 dní.
 • Prevenciu, očkovania, kozmetické zákroky, ošetrenia chrupu, diétnu stravu.
 • Ochorenia a úrazy vzniknuté či známe pred vstupom do poistenia.
 • Transplantácie a s transplantáciami súvisiacu pred- a pooperačnú starostlivosť.
 • Kastráciu, ošetrenia súvisiace s rozmnožovaním, graviditou a pôrodom, umelé oplodnenia, falošnú graviditu (kastráciu ako súčasť liečby hradíme).
 • Dedičné a degeneratívne ochorenia.
 • Ošetrenia mimo zmluvnej siete s výnimkou akútnych, život ohrozujúcich prípadov.
 • Príplatky za ošetrenia mimo štandardného pracovného času (pohotovosť a výjazdy).
 • poranenie LCC – predného skríženého väzu, FCP – odlomený korunný výbežok kosti lakťovej, OCD – disekujúca osteochondróza, luxácia pately a bedrového kĺbu, výhrez platničky (napr.: protrúzia či extrúzia disku), dysplázia bedrového kĺbu, artritída, artróza, a to v prípade, že poistené zviera malo pred vstupom do poistenia v dôsledku uvedených diagnóz postihnutú párovú končatinu.
Poistenie pre prípad smrti
 • Náhradu vo výške obstarávacej hodnoty zvieraťa alebo obvyklú trhovú cenu, a to do výšky dohodnutého limitu.
 • Ak uplynula čakacia doba (ktorá je 30 dní od začiatku poistenia).
 • Úmrtia v dôsledku ochorenia, ak mal pes v čase smrti 6 a viac rokov pri veľkých plemenách, 8 a viac rokov pri stredných plemenách a pri mačkách, a 10 a viac rokov pri malých plemenách.
 • Úmrtia v dôsledku gravidity, pôrodu alebo transplantácie.
 • Utratenie z finančných dôvodov alebo v dôsledku poruchy správania zvieraťa.
 • Usmrtenie zvieraťa pri nutnej obrane, keď napadlo inú osobu alebo zviera.
Poistenie pre prípad straty alebo odcudzenia
 • Náhradu vo výške obstarávacej hodnoty zvieraťa alebo obvyklú trhovú cenu, ak sa zviera nevráti do 2 mesiacov, a to do výšky dohodnutého limitu.
 • Ak uplynula čakacia doba (ktorá je 60 dní od začiatku poistenia).
 • Ak sa zviera vráti alebo nájde, máte povinnosť vrátiť nám vyplatené poistné plnenie.
 • Ak bolo zviera dobrovoľne opustené.
Poistenie nákladov na nájdenie strateného alebo odcudzeného zvieraťa
 • Náklady na inzerciu.
 • Náklady na odmenu nálezcovi.
 • Náklady spojené s opatrovaním zvieraťa.
 • Ak uplynula čakacia doba (ktorá je 60 dní od začiatku poistenia).
 • Náklady na odmenu členovi rodiny, osobe v spoločnej domácnosti, kolegovi.
 • Náklady na odmenu osobe, ktorá sa o zviera starala v čase jeho straty alebo odcudzenia, osobe, ktorá ho odcudzila, prípadne vykazuje s takouto osobou spojitosť.
 • Nevyplatíme náklady osobe, s ktorou nebol spísaný protokol, podľa ktorého ju môžeme identifikovať.
Poistenie nákladov na opatrovanie zvieraťa
 • Náklady na opatrovanie v prípade hospitalizácie majiteľa zvieraťa (napr. umiestnenie v zvieracom hoteli), ak hospitalizácia trvala aspoň 3 dni.
 • Ak uplynula čakacia doba (ktorá je 30 dní od začiatku poistenia).
 • Hospitalizácia majiteľa zvieraťa trvala menej ako 3 dni.
 • Osoba opatrujúca zviera je členom domácnosti.
 • Príčinou hospitalizácie majiteľa je tehotenstvo, pôrod, ošetrenie nesúvisiace s úrazom alebo ochorením, symptómy ochorenia alebo úrazu, ktoré sa prejavili pred dohodnutím poistenia, liečba alkoholizmu, závislosti od drog alebo liekov, pokus o samovraždu alebo zranenia či ochorenia, ktoré si majiteľ spôsobil sám.

Máte konkrétnu otázku, ktorú sme tu nezodpovedali? Sme k dispozícii na chate alebo na telefónnom čísle +421 232 17 99 55.