Časté otázky veterinárov

Krytie ošetrení zvieraťa

Aký je rozdiel medzi akútnym a chronickým ochorením? Aké ošetrenie je možné hradiť z poistenia?
Akútne ochorenie je pre potreby poistenia definované ako náhle vzniknuté ochorenie, ktoré sa obvykle začína rýchlo a náhle, trvá krátko a má intenzívne príznaky. Ochorenie sa celkom vylieči.

Chronické ochorenie definujeme ako dlhšie trvajúce ochorenie, ktorého príznaky sú prítomné viac-menej trvalo, alebo ochorenie, pri ktorom nie je istá prognóza na vyliečenie. Pri dermatologických ochoreniach považujeme stav trvajúci dlhšie než 90 dní za chronický.

Z poistenia je možné hradiť iba náklady spojené s liečbou akútneho ochorenia. Môžu nastať prípady, keď budete liečiť akútne ochorenie, ktoré však prejde do chronického stavu (napr. opakované zápaly). V tomto prípade je možné hradiť iba akútnu (resp. subchronickú) fázu.
Z poistenia sú hradené náklady spojené s prvým výskytom chronického ochorenia. Koľko liekov je možné klientovi predpísať? Ako dlho je možné liečiť ochorenie, ktoré sa vyvinie do chronického?
Náklady spojené s liečbou prvého výskytu chronického ochorenia (teda prvotné vyliečenie ochorenia, ktoré bude neskôr považované za chronické) je možné hradiť po nevyhnutne potrebný čas, najdlhšie 1 mesiac.
Uhradíte náklady za akútny cisársky rez pri suke, ktorá je v ohrození života?
Tieto náklady, bohužiaľ, nemôžeme vyplatiť. Ošetrenia v súvislosti s pôrodom, brezivosťou (aj falošnou), kastráciou, rozmnožovaním a umelým oplodnením sú z poistnej ochrany vylúčené. Z poistenia môžeme hradiť iba situácie, ktoré nikto nemohol predvídať dopredu, a sú teda úplne náhodné. Pôrod, hoci jeho priebeh môže byť akútny a život ohrozujúci, nemožno považovať za dôsledok náhodnej udalosti. Všetci vieme, že nastane.
Čo ak požiada o ošetrenie zvieraťa majiteľ, ktorý nedodržiava prevenciu? Vyplatíte náklady na ošetrenie?
Máte pravdu, na dodržiavanie prevencie veľmi dbáme. Ak majiteľ zvieraťa nedodržiava vami stanovený liečebný plán či prevenciu, nemôžeme uhradiť náklady na ošetrenie ochorenia, ktoré bolo spôsobené takýmto zanedbaním alebo nedodržaním.
Čo ak mačka dostane niektoré ochorenie, proti ktorému nie je očkovaná? Alebo nebude každoročne vykonávaný test FeLV a prejavia sa pri nej príznaky tohto ochorenia?
V našich podmienkach uvádzame, že poistené zviera musí byť v čase poistenia očkované podľa očkovacieho plánu stanoveného veterinárom. Ak majiteľ nedá zviera zaočkovať a mačka dostane chorobu, proti ktorej mala byť chránená očkovaním, náklady spojené s liečbou tohto ochorenia nemôžeme vyplatiť. Také isté pravidlo platí aj pri testovaní na FeLV: ak nebude vykonaný každoročný test a pri mačke sa toto ochorenie prejaví, nemôžeme hradiť náklady spojené s liečbou tohto ochorenia. Dôvodom tejto požiadavky je dôkaz, že mačka nemala FeLV už pri vstupe do poistenia.
Čo ak mojou vinou zomrie zviera s preukazom pôvodu? Vyplatíte mu plnenie z poistenia smrti?
Ak je dôvodom úhynu zvieraťa Vaše zavinenie, ktorého ste si vedomý/á, môžeme poskytnúť klientovi poistné plnenie.

Upozorňujeme Vás však, že klient môže náhradu škody za uhynuté zviera požadovať priamo od Vás. Náhrada škody môže byť klientovi vyplatená z Vášho poistenia zodpovednosti pri výkone povolania. Toto poistenie štandardne uzatvára Komora veterinárnych lekárov SR registrovaným veterinárom.

Klient má nárok iba na preplatenie skutočnej škody, teda na „jedno poistné plnenie“. Preto Vás prosíme, aby ste sa s nami spojili pred tým, než podniknete kroky vedúce k poskytnutiu náhrady škody z Vášho poistenia, aby sme poistné plnenie nevyplatili dvakrát.
Hradíte dedičné ochorenie chrupu? Hradíte absces od koreňa zuba, ktorý sa vytvoril na zuboch bez zubného kameňa (alebo na zuboch, kde sa zubný kameň čistil)? Hradíte extrakciu perzistentných očných zubov?
Ošetrenie a liečba chrupu alebo ďasien nie je súčasťou poistnej ochrany. Výnimkou je liečba ochorení, ktoré sú taxatívne vymenované v poistných podmienkach, čiže redukcia mandibulárnych koruniek, zápaly ďasien s doloženou pravidelnou prevenciou, zubná cysta a hypoplázia skloviny. V prípade úrazu zubov uhradíme 100 % nákladov, ak je úraz ošetrený do 2 dní od jeho vzniku. V prípade neskoršieho ošetrenia uhradíme 50 % nákladov.
Hradíte pyometru (zápal maternice)?
Náklady na liečbu zápalu maternice hradíme. Výnimkou sú prípady, keď zápal maternice vznikol v súvislosti s brezivosťou, pôrodom či umelým oplodnením.
Ako zistíte, že išlo o nepreventívnu kastráciu, teda zákrok hradený z poistenia?
Spoliehame sa na to, že naši zmluvní partneri konajú čestne a férovo. V prípade uvedenia zavádzajúcich alebo nepravdivých údajov, ktoré by viedli k vyplateniu poistného plnenia, by išlo o poistný podvod. Samozrejme, máme mechanizmy, ktorými tieto situácie dokážeme odhaliť. V takom prípade by sme nemohli pokračovať v zmluvnom vzťahu s veterinárom.
Ako sa posudzujú pacienti s dermatologickými ťažkosťami?
Nie je rozhodujúce, aký zdravotný problém riešite. Podstatné je, či nejde o chronické ochorenie (pozrite naše definície chronického ochorenia uvedené vyššie). Náklady na liečbu chronického ochorenia nemôžeme vyplatiť. Dermatologický problém, ktorý trvá dlhšie ako 90 dní, považujeme za chronický. Ak ide o dermatologické ťažkosti, ktoré nemajú chronický charakter, nie je dôvod vyplatiť náklady.

Administratívna oblasť

Ako zistím, na čo je klient poistený?
Podrobné informácie o poistnej zmluve zistíte v systéme po zadaní čísla zmluvy. Tu uvidíte údaje o majiteľovi, zvierati, o tom, či je zmluva aktívna a aký typ poistenia je uzavretý – iba úraz alebo úraz aj ochorenie.
Čo ak klient vyčerpá limit hneď na začiatku poistenia? Musí počkať celý rok na obnovenie limitu alebo sa dá limit zvýšiť v priebehu poistenia?
Pri uzavretí poistenia si každý klient môže zvoliť výšku ročného limitu, a to predovšetkým s ohľadom na vek a veľkosť zvieraťa (mladé mača nepotrebuje rovnako vysoký limit ako 5-ročná doga). Ak je ročný limit vyčerpaný, klient musí naozaj počkať na koniec poistného obdobia, keď sa ročný limit zasa obnoví.

Ak chce zvýšiť limit v poistnej zmluve (vybrať si inú tarifu), môže túto zmenu uskutočniť vždy ku koncu poistného obdobia. O tejto zmene nás musí informovať včas, najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.
Čo všetko vám musím poslať, aby bola poistná udalosť vybavená? Stačí účet z môjho systému (Veclis, VetSoftware, WinVet, Vetfox, VetBook)? Budete potrebovať aj RTG snímky, výsledky vyšetrenia krvi alebo sprievodnú lekársku správu?
Sme unikátni v tom, že vo väčšine prípadov nemusíte posielať vôbec nič. Tým, že v systéme zadáte číslo poistnej zmluvy a vykonáte autorizáciu ošetrenia, dostaneme v reálnom čase do nášho systému váš denný záznam a účtované položky. Náklady na ošetrenie vám preto môžeme okamžite odoslať na váš účet.

Môžu nastať prípady, ktoré budú komplikované alebo sporné. Je možné, že v takých prípadoch vás požiadame o súčinnosť a zaslanie ďalších podkladov. No aj takéto prípady vyriešime veľmi rýchlo a našou prioritou bude zaťažovať vás čo najmenej.

Prípadným zdržaniam môžete predchádzať tým, že v dennom zázname čo najpresnejšie opíšete okolnosti prípadu/diagnózy a pri väčších plánovaných zákrokoch, najmä v oblasti ortopédie, overíte plnenie vykonaním kalkulácie vopred.
Akým spôsobom prebieha účtovanie nákladov v prípade dvoch typov ošetrenia? Jedno nie je hradené z poistenia, ale druhé áno. Napríklad súčasne vykonaná preventívna kastrácia a ošetrenie zápalu žalúdku.
V systéme vytvoríte dva oddelené účty. Na prvý účet uvediete položky, ktoré nemôžu byť uhradené z poistenia (napr. prevencia, kozmetika, kŕmenie, administratíva) a tento účet uhradí klient. Do druhého účtu uvediete všetky položky, ktoré môžu byť vyplatené z poistenia. Napríklad náklady súvisiace s kastráciou uhradí klient, ale liečbu zápalu žalúdka vyplatíme my.
Chcel(a) bysom mať prehľad o tom, koľko fakturovaných nákladov bolo cez poistenie PetExpert a koľko faktúr mi „visí“ priamo u klientov.
V každom vzťahu môžu byť na začiatku určité pochybnosti, a keďže poriadok robí priateľov, radi vám na vyžiadanie zašleme prehľad vyplateného plnenia. Ak chcete túto službu aktivovať, dajte nám vedieť. Prehľad môžeme poskytnúť zavami zvolené obdobie – denné, týždenné, mesačné atď.
Aký je postup pri dohodnutí poistenia, ak používam integrovaný systém?
Poistenie je možné uzavrieť iba na našich webových stránkach www.mojpetexpert.sk. V niektorých systémoch je však možné klientovi s jeho súhlasom poistenie odporučiť – v takom prípade sa k nám odošlú údaje o zvierati a kontakt na klienta, ktorého následne kontaktujeme a pomôžeme mu s uzavretím poistenia.
Akým spôsobom budú riešené prípadné spory, napríklad keď odmietnete vyplatenie nároku?
Naším cieľom je prípadné spory eliminovať a predchádzať im. Preto na našich webových stránkach máme prehľadne a jasne uvedené, v akých prípadoch nemôžeme poskytnúť poistné plnenie. Preto vás ani klienta nečaká žiadne nemilé prekvapenie či kopa výhovoriek.

Chápeme, že môžu nastať aj sporné situácie. Ak nastane situácia, keď nemôžeme vyplatiť poistné plnenie, náklady na ošetrenie uhradí klient. Prípadný spor potom budeme riešiť priamo s klientom. Veríme, že vždy nájdeme spoločné riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým.'
Keď sa klient vďaka môjmu odporúčaniu poistí, dostanem nejaký benefit?
Dostanete oveľa viac. Vaším benefitom bude možnosť liečiť zviera bez ohľadu na aktuálnu finančnú situáciu klienta. Z vlastných skúseností vieme, že každý klient si nemôže dovoliť drahú podrobnú diagnostiku, nákladné MRI či CT vyšetrenie, hospitalizáciu, medikáciu atď. Naším spoločným cieľom bude preto umožniť majiteľom zvierat tieto služby.

S cieľom pomôcť vám s „rozbehnutím“ poistenia vašich klientov vás môžeme zaradiť do programu Partner, kde poskytujeme odmenu za odporúčanie klienta, ktorý si následne dohodne poistenie. Podrobnosti vám poskytne náš zástupca.

Partnerstvo s PetExpert

Čo sa deje s mojimi dátami, ktoré sa k vám posielajú z môjho systému?
Pracujeme zásadne s dátami, ktoré sa týkajú ošetrenia v rámci poistných udalostí. Z celkového objemu vašej práce to bude vždy nepomerne menšinová časť (odhadujemedo 5 %). Nezaujíma nás vaša marža ani ďalšie obchodné dáta. S dátami pracujeme kvalifikovane, a to v oblasti cenotvorby pre naše poistné produkty. Vďaka nim sme aj naďalej budeme schopní zachovať dostupné poistenie s nadštandardným krytím a minimom výluk pre väčšinu klientov. Získané dáta nikam nepredávame ani nikomu neposkytujeme a neplánujeme sa takýmto praktikám zapredať.
Počul(a) som, že hrozí riziko, že budete mojich klientov posielať na lacnejšie kliniky ...
Absolútne a rezolútne NIE! V rámci našej siete plne rešpektujeme rozmanitosť ponuky a s týmto naše poistenie počíta. Pri drahších klinikách si kient vyberá vyššie úrovne poistenia vzhľadom na ročný limit na ošetrenie. Chceme, aby sa zvieratá ošetrovali kvalitne, nie najlacnejšie. Poistenie existuje práve preto, aby si klienti mohli dovoliť drahšiu liečbu.
Môžete mi zrušiť zmluvu o spolupráci a presunúť mojich klientov ku konkurencii?
Dôvod na zrušenie zmluvy je sústavné porušovanie zmluvných podmienok alebo zreteľný poistný podvod či pokus o podvod alebo účasť na ňom. Správame sa voči našim partnerom veľkoryso a s dôverou, ale očakávame, že rovnako sa budú správať aj oni. Náhodne overujeme, či sa účtujú rovnaké ceny klientom s poistením ako klientom bez poistenia a či sa ošetrenia skutočne vykonali. Neexistuje dôvod na zrušenie zmluvy, pokiaľ nedošlo k porušeniu jej podmienok. V prípade porušenia zmluvných podmienok partnera a výpovede zmluvy môžu poistení klienti využiť služby iného zmluvného partnera na zákroky hradené z poistenia alebo môžu bez sankcií zrušiť svoje poistenie a dohodnúť si iné, ktoré ich nebude obmedzovať zmluvnou sieťou.